http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS Debuggausopas

Tämä manuaali selvittää AROS:in debuggaukselle oleelliset optiot.

Esittely

Suurimmalle osalle kehittäjistä on helpointa koodata ja debugata käyttämällä AROS:ia joka toimii Linux:issa (mikä onkin suosituin ympäristö) tai BSD:ssä. Tällä tavoin voit käyttää GDB:tä AROS:in debuggaamiseen. Ennen AROS:in kääntämistä täytyy configure skripti ajaa parametrilla --enable-debug. Huomaa että debuggauksessa tarvittava tieto voi moninkertaistaa AROS:in vaatiman levytilan.

Matalan tason raudalle vääntäjät todennäköisesti mieluummin käyttävät sarjaportin välityksellä toimivaa debuggausta natiiviporttaukseen.

Ohjelmistosuunnittelijoiden täytyy varmistaa että heidän ohjelmansa vapauttavat kaikki varaamansa resurssit. AROS:in mukana tulee muutama työkalu tähän tarkoitukseen.

Debug tulosteet

#define DEBUG 1
#include <aros/debug.h>
...
D(bug("value1=%ld, path=%s", value, path));

D() makro laajeneen ei-miksikään jos DEBUG on 0 tai jätetty määrittämättä. Käytä bug() makroa/funktiota jos sinun tarvitsee pakottaa jotain tulostetta näkyviin riippumatta DEBUG:in arvosta. Käyttö on samanlainen kuin printf() funktiolla. Isännöidyssä versiossa tuloste näkyy siinä konsolissa josta AROS käynnistettiin.

Isännöity AROS: GDB:n käyttö

Voit ajaa AROS:in joko GDB:n alaisuudessa taikka käyttää GDB:tä AROS:in kaatumisen jättämälle core dump:ille. Älä unohda kääntää AROS:ia debug moodissa (./configure --enable-debug; make).

Ajon aikainen debuggaus

Käynnistä GDB:

> cd /AROS/bin/linux-i386/AROS/
> gdb aros
GNU gdb 6.0-debian
Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-linux"...
(gdb)

Käynnistä sitten AROS:

(gdb) r
Starting program: /AROS/bin/linux-i386/AROS/aros
(... lots of debug output follow ...)

Voit antaa AROS:ille argumentteja kirjoittamalla ne r komennon perään. Keskeytä AROS:in ajo CTRL-C:llä, joka palauttaa sinut takaisin GDB:n promptiin. Käytä komentoa help apua varten ja q poistuaksesi GDB:stä :-)

Kaatumisen jälkeinen debuggaus

Ensinnäkin on sinun sallittava code dump tiedostojen luonti, esim. käyttäen ulimit komentoa Bash shellissä. Sen jälkeen aja AROS luodaksesi code dump:in:

> cd /AROS/bin/linux-i386/AROS/
> ulimit -c unlimited # see your shell manual to enable core dumps
> ./aros
Quit (core dumped)

Nyt voit käynnistää GDB:n antaen sille argumentteina ajettavan aros tiedoston sekä core tiedoston:

> gdb aros core
GNU gdb 6.0-debian
Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-linux"...
Core was generated by `aros'.
Program terminated with signal 3, Quit.
Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6...done.
Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libX11.so.6
Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXext.so.6...done.
Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXext.so.6
Reading symbols from /lib/libc.so.6...done.
Loaded symbols for /lib/libc.so.6
Reading symbols from /lib/libdl.so.2...done.
Loaded symbols for /lib/libdl.so.2
Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...done.
Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2
#0 0x40125607 in sigsuspend () from /lib/libc.so.6
(gdb)

GDB (peruskomennot)

Komento help antaa apua kaikista GDB:n komennoista. Voit kutsua sitä jojo suoraan saadaksesi listan tunnetuista aiheista, taikka antaen sille aiheen taikka komennon nimen (tai sen lyhenteen) josta olet tietoa kaipailemassa. Suosittelen lukemaan kaikkien seuraavaksi läpi käymiemme komentojen avusteet.

Komento bt (backtrace) tulostaa jälkiseurannan pinossa olevista "kehyksistä" (frames). Tässä esimerkkiseuranta CTRL-C:llä tapahtuneen keskeytyksen jälkeen:

Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x40125607 in sigsuspend () from /lib/libc.so.6
(gdb) bt
#0 0x40125607 in sigsuspend () from /lib/libc.so.6
#1 0x080531d5 in idleTask (sysBase=0x40231290) at idletask.c:23
#2 0x08052ba7 in Exec_NewAddTask (task=Cannot access memory at address 0x8
) at newaddtask.c:280
Previous frame inner to this frame (corrupt stack?)
(gdb)

Sisin kehys on #0.

Tulostaaksesi tämän hetkisestä kehyksestä saatavilla olevan lauseen arvon käytä p (print) komentoa:

(gdb) p SysBase
$1 = (struct ExecBase *) 0x40231290

GDB:n print komento on erittäin tehokas. Se ymmärtää C syntaksia joten voit tulostaa minkä tahansa kelvollisen lauseen:

(gdb) p SysBase->IntVects[2]
$2 = {iv_Data = 0x0, iv_Code = 0x8052f30 <SoftIntDispatch>, iv_Node = 0x4023c528}

Voit käyttää print komentoa vaikka hex laskimena:

(gdb) p 0x42 + 0xc0de
$1 = 49440

Näyttääksesi tuloksen samassa hex muodossa, käytä p/x komentoa (huomaa kuinka kutsumme aiemman lauseen uudelleen):

(gdb) p/x $1
$2 = 0xc120

Siirtyäksesi kehyksestä toiseen, käytä f (frame) komentoa:

(gdb) f 1
#1 0x080531d5 in idleTask (sysBase=0x40231290) at idletask.c:23
23       sigsuspend(&sigs);

Näyttääksesi tämän hetkisen kohdan ympäriltä 10 lähdekoodiriviä, käytä l (list) komentoa, jota voi käyttää myös jonkin täsmennetyn rivin näyttöön.

Jos olet tekemässä ajon aikaista debuggausta:

 • Ajaaksesi ohjelman (tai käynnistääksesi sen alusta) kunnes keskeytät sen, taikka ajo törmää asetettuun keskeytyspisteeseen tai se kaatuu, käytä komentoa r (run), joko ilman vapaaehtoisia parametreja (jotka annetaan ajettavalle ohjelmalle) taikka sitten niiden kera;
 • Askeltaaksesi käskyjä käytä komentoja s ja n (joista jälkimmäinen käsittelee alirutiinien kutsut yhdellä kertaa);
 • Asettaaksesi keskeytyspisteen (breakpoint), käytä komentoa b rivinumeron tai funktion kera.
 • Jatkaaksesi keskeytettyä ajoa, käytä komentoa c.

Komennolla q poistut debuggerista:

(gdb) q
The program is running. Exit anyway? (y or n) y
>

GDB (AROS-spesifistä)

AROS-spesifiset GDB komennot löytyvät tiedostosta /AROS/_gdbinit joka asentuu tiedostoksi /AROS/bin/linux-i386/AROS/.gdbinit. GDB lataa tämän käynnistyessään ja se sisältää seuraavat komennot:

findaddr - Näyttää moduulin joka sisältää annetun osoitteen
thistask - Tulostaa tällä hetkellä pyörivän tehtävän (task) tiedot
liblist - Listaa tällä hetkellä muistissa olevat kirjastot
devlist - Listaa tämän hetkiset laitteet
resourcelist - Listaa tämän hetkiset resurssit
residentlist - Listaa muistiin ladatut komennot, jne.
taskready - Listaa ajovalmiit tehtävät
taskwait - Listaa tapahtumaa odottelevat tehtävät
modlist - Listaa kaikki muistiin ladatut moduulit
printtaglist - Näyttää annetun taglist:in

Näistä findaddr on oleellinen debugattaessa ei-ROM koodia (jaettuja kirjastoja, ohjelmia, ...).

findaddr komennon käyttö

Useimmiten tahdot debugata kirjastoja taikka ohjelmia, mutta backtrace antaa sinulle yhden taikka useampia selvittämättömiä osoitteita:

Core was generated by `aros'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6...done.
Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libX11.so.6
Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXext.so.6...done.
Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXext.so.6
Reading symbols from /lib/libc.so.6...done.
Loaded symbols for /lib/libc.so.6
Reading symbols from /lib/libdl.so.2...done.
Loaded symbols for /lib/libdl.so.2
Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...done.
Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2
#0 0x080c8830 in Intuition_SetAttrsA (object=0x317ceb, tagList=0x402f7504,
  IntuitionBase=0x40289dfc) at setattrsa.c:84
84     result = DoMethodA (object, (Msg)&ops);
(gdb) bt
#0 0x080c8830 in Intuition_SetAttrsA (object=0x317ceb, tagList=0x402f7504,
  IntuitionBase=0x40289dfc) at setattrsa.c:84
#1 0x402bd919 in ?? ()
#2 0x00317ceb in ?? ()
#3 0x402f7504 in ?? ()
#4 0x40289dfc in ?? ()
#5 0x8042bfe0 in ?? ()
#6 0x404ca36c in ?? ()

Käytä findaddr:ia mille tahansa selvittämättömälle osoitteelle (luultavasti sisimmälle):

(gdb) findaddr 0x402bd919
Searching in the loaded modules...
Address found in System:Tests/Zune/list1, which is loaded at 0x402bd454.
If this is an executable, its .text section starts at 0x402bd460

Seuraavaksi käytä add-symbol-file komentoa ladataksesi annetun tiedoston annettuun osoitteeseen:

(gdb) add-symbol-file Tests/Zune/list1 0x402bd460
add symbol table from file "Tests/Zune/list1" at
    .text_addr = 0x402bd460
(y or n) y
Reading symbols from Tests/Zune/list1...done.

Toivottavasti tämä selvitti osoitteet:

(gdb) bt
#0 0x080c8830 in Intuition_SetAttrsA (object=0x317ceb, tagList=0x402f7504,
  IntuitionBase=0x40289dfc) at setattrsa.c:84
#1 0x402bd919 in main () at list1.c:107
#2 0x402bd5d1 in __startup_entry (argstr=0x402bcd24 "\n", argsize=1,
  sysbase=0x40232290) at startup.c:102
#3 0x080580a7 in Dos_RunProcess (proc=0x403f76f0, sss=0x403daac4,
  argptr=0x402bcd24 "\n", argsize=1, entry=0x402bd458, DOSBase=0x402a6888)
  at runprocess.c:123
#4 0x0806a1c7 in Dos_RunCommand (segList=0x402bd454, stacksize=40960,
  argptr=0x402bcd24 "\n", argsize=1, DOSBase=0x402a6888) at runcommand.c:107
#5 0x40400461 in ?? ()
#6 0x402bd454 in ?? ()
#7 0x0000a000 in ?? ()
#8 0x402bcd24 in ?? ()
#9 0x00000001 in ?? ()
#10 0x402a6888 in ?? ()

Joten toivottavasti löydät sitten virheenkin:

(gdb) f 1
#1 0x402bd919 in main () at list1.c:107
107       set(3243243, MUIA_Window_Open, TRUE);

Toista sama kaikille jäljellä oleville osoitteille jotka tahdot selvittää.

thistask komennon käyttö

Komento näyttää monenlaista tietoa tällä hetkellä ajossa olevasta tehtävästä (task). Ei pitäisi olla suuri yllätys että kyseinen informaatio löytyy osoitteesta SysBase->ThisTask:

(gdb) thistask
Task   SigWait SigRecvd StkSize  StkUsed Pri Type Name
-----------------------------------------------------------------------------
40231fb8 00000000 00000000  40960   872 -128  1 Idle Task

Vinkkejä ja trikkejä

Ohjelman aiheuttama keskeytyspiste x86:lla

Jos lisäät rivin:

asm("int $3");

C-koodiin, aiheuttaa se nk. "trace exception" poikkeuksen ajon aikana. Kyseinen poikkeus voi olla erittäin hyödyllinen GDB:llä ajettaessa päästäksemme interaktiiviseen tilaan kun jokin määrätty ehto täyttyy:

if (byteSize == 112)
  asm("int $3");

Resurssien seuranta

Resurssien seurantaa (Resource Tracking, tai RT) sellaisena kuin se tunnetaan useissa muissa käyttöjärjestelmissä ei ole tällä hetkellä AROS:issa saatavilla, joten sinun täytyy pitää itse huoli resurssien vapauttamisesta. Löydät täältä muutamia työkaluja jotka auttavat tarkistamaan että ohjelmasi on siisti.

Muistin seuranta Mungwall:illa

Jos AROS on konfiguroitu --enable-debug:illa, Mungwall saadaan käyttöön. Se pitää kirjaa pienistä alueista muistia ennen ja jälkeen varaamaasi muistia tarkistaakseen ettet kirjoita ohi rajojen. Tämä tarkistus tehdään muistin varaus ja vapautus rutiineissa, tai kutsuttaessa AvailMem(MEMF_CLEAR).

CheckMem komentorivityökalu kutsuu tätä funktiota ja raportoi debug tulosteeseen (sarjaporttiin natiivissa ja konsoliin isännöidyssä versiossa). Jos rajanrikkomis virheitä ei ole havaittu se raportoi tämän hetkisen varausten lukumäärän ja niiden yhteiskoon.

=== MUNGWALL MEMORY CHECK ============

Num allocations: 1579 Memory allocated 3333326

LeakWatch

LeakWatch on tyhmä mutta avulias työkalu. Se pitää kirjaa kokonais muistista ja Exec objekteista: kirjastoista, laitteista, fonteista, resursseista, porteista ja semaforeista. Se aiheuttaa käyttämättömien objektien poiston muistista raportoidakseen todellisen muistin määrän sen jälkeen kun joitain resursseja on suljettu.

Käynnistä LeakWatch omassa shellissään käyttäen sitten seuraavia näppäimiä sen kontrollointiin:

 • Ctrl-C poistumiseen :-)
 • Ctrl-D näyttämään resurssien tämän hetkisen tilan
 • Ctrl-E näyttämään resurssien eron käynnistyksestä asti
 • Ctrl-F näyttämään resurssien eron edelliseen Ctrl-F painallukseen verrattuna.

Ctrl-F on kaikkein hyödyllisin näppäin komento: käytä sitä ennen ohjelmasi ajoa ja sen ajon jälkeen. Yhtään resurssia ei tulisi raportoida. Mutta jos tilanne on toinen:

 • Tarkista että mikään toinen ohjelma ei ole varaamassa resursseja tällä hetkellä.
 • Toista ajot. Tarkista ovatko vuodot vakioita.
 • Rajaa paikat joissa vuoto voi tapahtua vähentämällä ominaisuuksia joita käytät ja sen jälkeen pois kommentoimalla koodia.

Jos oletat että ohjelmasi aiheutti vuodon AROS kirjastossa, etsi olemassa oleva testiohjelma tai kirjoita sellainen joka käyttää vuotavia kutsuja tarkistaaksesi että tilanne on juuri sellainen kuin oletat.

Sekalaisia CLI työkaluja

C: hakemistossa on joitan simppeleitä debuggaus työkaluja.

AROS Shell

Käskytä set __debug_mem Shellissä kytkeäksesi vapaan muistin raportoinnin ennen ja jälkeen komentojen ajon, sekä muistin määrän erot. Pääasiassa kuten LeakWatch pelkälle muistille.

Avail

Käytä komentoa Avail näyttämään tietoa muistista. FLUSH parametri pakottaa käyttämättömät objektit siivottavaksi muistista.

Liblist

Liblist näyttää listan tällä hetkellä avoinna olevista kirjastoista sekä sellaista tietoa kuin versio ja avausten lukumäärä.

Devlist

Kuten Liblist, mutta Exec laitteille.

Vinkkejä ja trikkejä

Mungwall tarkistukset ajoittimessa

Näppärä Mungwall trikki on muokata ajoitin (scheduler) kutsumaan AvailMem(MEMF_CLEAR) jokaisen tehtävän vaihdon yhteydessä jos törmäät sellaiseen muistin korruptioon jota et saa muuten paikannettua. Tällä tavoin pakotat muistin tarkistettavaksi aina kun tehtävä on käyttänyt aikalohkonsa. Hidasta, mutta ei ole keinoa jolla syyllinen karkaisi.

Muistivuodot

 • Totea kuinka paljon muistia on vuotanut ja montako varausta on tehty: saadaksesi selville vuodon koon sekä varausten määrän, aja komento checkmem ennen ja jälkeen epäilyttävän ohjelman ajon (älä unohda huuhtoa muistia ennen jokaista checkmem:in käyttöä; jos __debug_mem on asetettu, tapahtuu se automaattisesti).
 • Huomioi Mungwall:in sivuefektit: 96 tavua lisätään jokaiseen varaukseen. Ainoastaan checkmem antaa sinulle todelliset varausten koot.
 • Varattiinko muisti AllocVec() vai AllocMem() funktiolla? Lisää joitain tavuja määrään jonka AllocVec varaa rom/exec/allocvec.c:n alussa ja tarkista muuttuuko vuodon koko vastaavasti.
 • Koeta identifioida vuotava ohjelma lähettämällä trace exception (asm("int $3) x86:ssa) määrätyn varauskoon yhteydessä rom/exec/allocvec.c:ssä tai rom/exec/allocmem.c:ssä. Ohjelma on tottakai ajettava GDB:ssä jotta tästä olisi jotain hyötyä. Käytä bt ja muita GDB:n komentoja määrittääksesi syyn jokaiselle epäilyttävälle varaukselle.
 • Kun huomaat mahdollisen vuotokohdan, muuta varauksen kokoa (esim. lisäämällä char taulukon varatun struktuurin loppuun) ja tarkista muuttuuko vuodon koko vastaavasti.

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. All rights reserved.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench and Intuition are trademarks of Amiga Inc. All other trademarks belong to their respective owners.